Header
Проект „Кариерно развитие на заети лица”
BG051PO001-2.2.02
„Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз